rel="stylesheet"> Regulamin pobytu Gościa w Hotelu Ossowski w Kobylnicy
facebook
Hotel Restauracja Ossowski***
Zamów jedzenie online
20
wrz. 2021
21
wrz. 2021

Regulamin

logo hotelu ossowski

Regulamin
Hotel & Restauracja Ossowski

Regulamin służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości, dlatego będziemy wdzięczni za przestrzeganie jego zasad.

 1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu.
 5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Gość hotelowy nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości obsługi, Gość proszony jest o zgłoszenie swoich uwag w Recepcji Hotelu
 8. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 22.00 do 7.00.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.
 10. We wszystkich pokojach hotelowych oraz wszystkich obszarach ogólnodostępnych wewnątrz hotelu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym oraz obszarach ogólnodostępnych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 złotych, kwota ta zostanie doliczona do rachunku Gościa. Wzbudzenie fałszywego alarmu pożarowego powoduje płatny przyjazd Straży Pożarnej. W takiej sytuacji całkowitymi kosztami obciążony zostaje Gość.
 12. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 13. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 15. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój/hotel gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. W dniu wyjazdu zwrócić kartę od pokoju do recepcji.
 17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia (w tym za zgubienie karty od pokoju) i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Opłata za zgubienie karty wynosi 50 zł.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do zniszczenia.
 20. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania i po wprowadzeniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych do ich usuwania.

Dyrekcja Hotelu Ossowski